Fælles for alle plejecentre

Praktiske oplysninger, der gælder for alle plejecentre

Se alfabetisk oversigt over alle plejecentre

Se plejecentre på kort

Fælles for alle plejecentre

Vi bestræber os på, at plejecenterets fysiske og psykiske omgivelser giver borgeren en følelse af hjemlighed, hvor der er plads til hjerterum og borgerens sociale liv med familie og gæster.

Vi prioriterer, at borgerne kan bidrage med egne kompetencer og være med til daglige gøremål - ”at der er noget, man kan stå for”. Det giver værdi og livskvalitet. Det kan handle om, at der er mulighed for at spise sammen, have adgang til have og egen terrasse og i det hele taget blive betragtet som individ.

Plejecentrene er et hjem, hvor den enkelte borger lever et værdigt liv med mulighed for at bruge sine evner og kræfter bedst muligt i en atmosfære præget af tryghed.

Du kan læse hele politikken om 'Det Gode Hverdagsliv' her (PDF).

Velkommen til en tilværelse med nye muligheder

At flytte på plejecenter er en stor beslutning - og det vil ændre dit hverdagsliv og dine daglige rutiner. Derfor er vi optagede af, at din indflytning bliver en god oplevelse for både dig og din familie.

I den første tid er vigtigt, at vi lærer hinanden at kende, så vi sammen kan finde ud af, hvad der er vigtigt for dig.

Samtidig vil vi også gerne fortælle dig om, hvad vi kan tilbyde dig.

Derfor forsøger vi at få en samtale med dig og dine pårørende, både inden du flytter ind - og igen ca. 4 uger efter, at du er flyttet ind.

Vi vil gerne høre om dig, dit liv, din nuværende situation og dine tanker for fremtiden.

Vi glæder os til at byde dig velkommen og til at besøge dig i dit nye hjem.

Politikken om Det Gode Hverdagsliv på plejecenter

Sådan fungerer fast tilknyttet læge

Plejecentret har indgået en aftale med en læge, der er fast tilknyttet til plejecen­tret. Den fast tilknyttede læge fungerer som almindelig praktiserende læge for de beboere, som vælger den fast tilknyttede læge som sin egen læge.

Samtidig bliver du tilknyttet det lægehus, som lægen er en del af. Det betyder, at du ved for eksempel akut sygdom eller lægens fravær bliver tilset af den læge i lægehuset, som har bedst tid.

Lægen kommer derudover nogle timer på plejecentret for at vejlede og rådgi­ve personalet om blandt andet at forebygge udvikling af sygdom, observationer og behandling.

Info om fast læge tilknyttet på plejecentre (pdf)

Silkeborg Kommunes Plejecentre arbejder systematisk med Patientsikkerhed.

Det gør vi blandt andet ved at deltage i projekt ”I sikre hænder”, som er afprøvet og støttet af Sundheds- og Ældreministeriet, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Kommunernes Landsforening.

I sikre hænder er et program i det kommunale sundhedsvæsen, der bygger på arbejdsmetoder fra Forbedringsmodellen. Metoden har potentiale til at sikre borgerne ydelser af høj kvalitet og høj sikkerhed ved at forbedre uhensigtsmæssige arbejdsgange og fjerne spild.

Der arbejdes blandt andet systematisk med fokus på 6 indsatser, som samlet skal sikre borgerne en højere grad af sikkerhed, når de modtager sundhedsydelser fra Silkeborg Kommune:

 1. Forebyggelse af medicinfejl
 2. Forebyggelse af tryksår
 3. Forebyggelse af fald
 4. Forebyggelse af infektioner med særligt fokus på borgere med KAD og mundhygiejniske problemstillinger
 5. Endnu mere borger- og pårørendeinddragelse
 6. Implementering af forbedringsledelse til understøttelse af en forbedringskultur, hvor læring af fejl er en prioritet.

I sikre hænders model for forbedringsarbejdet afspejler principperne i det nationale kvalitetsprogram: Få ambitiøse mål, stærkt ledelsesfokus, systematisk inddragelse af borgernes behov, datadrevet forbedringsarbejde og åbenhed om resultater.

Gevinster ved arbejdet med I sikre hænder er, at det øger meningsskabelsen hos den enkelte medarbejder, øger borgersikkerheden og medfører faglig stolthed og arbejdsglæde både blandt medarbejdere og ledere.

Samarbejde mellem politiske kontaktpersoner, Seniorrådets kontaktperson, beboere, pårørende, plejecenterledere og medarbejdere på Silkeborg Kommunes plejecentre 

Formål med samarbejde mellem politiske kontaktpersoner og plejecentrene

 • At Sundheds- og Ældreudvalgets formål om at medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre imødekommes ved, at der skabes kontakt mellem de politiske kontaktpersoner, Seniorrådet, beboere og lokallederne på plejecentrene.
 • At Sundheds- og Ældreudvalgets medlemmer får indblik i livet på plejecentrene

Hvordan udformes samarbejdet

 • Sundheds- og Ældreudvalget udpeger kontaktperson til alle plejecentre
 • Der er opslag på de enkelte plejecentre om, hvem der er kontaktperson (billede, telefonnummer og mailadresse)
 • Kontaktpersonen inviteres til møde på plejecentret inden for de første måneder efter, at Sundheds- og Ældreudvalget har udpeget kontaktpersoner, til afstemning af det fremtidige samarbejde mellem den politiske kontaktperson, Seniorrådets kontaktperson og lokallederen på plejecentret
 • Den politiske kontaktperson, kontaktperson fra Seniorrådet, beboer- og pårørenderepræsentant, medarbejderrepræsentant og lokalleder mødes minimum 1 gang årligt
 • Resultat af det kommunale tilsyn behandles 1 gang årligt
 • Dialog og refleksioner over hverdagslivet og udviklingen på det enkelte plejecenter.

Kontaktpersonen inviteres til arrangementer på plejecentret.

Formål med samarbejde mellem Seniorrådet og plejecentrene

 • At Seniorrådets formål om at medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre imødekommes ved, at der skabes kontakt mellem Seniorrådet, beboere og lokallederne på plejecentrene
 • At Seniorrådet får indblik i livet på plejecentrene

Hvordan udformes samarbejdet

 • Seniorrådet udpeger kontaktperson til alle plejecentre
 • Der er opslag på de enkelte plejecentre om, hvem der er kontaktperson (billede, telefonnummer og mailadresse)
 • Kontaktpersonen inviteres til møde på plejecentret indenfor de første måneder efter at Seniorrådet har udpeget kontaktpersoner, til afstemning af det fremtidige samarbejde mellem Seniorrådets kontaktperson, den politiske kontaktperson og lokallederen på plejecentret
 • Kontaktperson fra Seniorrådet, den politiske kontaktperson, beboer- og pårørenderepræsentant, medarbejderrepræsentant og lokalleder mødes minimum 1 gang årligt
 • Resultat af det kommunale tilsyn behandles 1 gang årligt
 • Dialog og refleksioner over hverdagslivet og udviklingen på det enkelte plejecenter
 • Kontaktpersonen inviteres til arrangementer på plejecentret
 • Referater af Seniorrådets møder fremlægges for beboere og pårørende på plejecentrene, f.eks. på plejecentrets opslagstavle.

Informationer om Seniorrådet i Silkeborg kommune

Her finder du tilsynsrapporter fra Sundhedsstyrelsens tilsyn, det kommunale tilsyn på Silkeborg Kommunes plejecentre og Arbejdstilsynets rapporter.

Se kommunens tilsynsrapporter