Plejeboliggarantien

Plejeboliggarantien medfører, at kommunen skal tilbyde en almen plejebolig senest to måneder efter, at behovet er konstateret og borgeren er visiteret til en plejebolig.

Boligen skal være indflytningsklar senest to uger efter udløbet af fristen på to måneder.

Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at den ældre har behov for en plejebolig.

Fristen løber frem til det tidspunkt, hvor den ældre får tilbudt en bolig. 

Visitationskriterier for plejeboliger

En borger kan tilbydes en plejebolig, når:

  • borgeren har et betydeligt varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau
  • borgeren i væsentlig grad har behov for pleje, tilsyn, omsorg, struktur og tryghed hele døgnet rundt
  • borgeren har et behov for hjælp og pleje, som ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig
  • borgeren er ude af stand til at klare sig selv i sin nuværende bolig, og har sociale behov som ikke kan imødekommes i andre boformer
  • hvis borgeren fortsat ønsker at bo sammen med sin ægtefælle/samlever, kan de i enkelte tilfælde ansøge om en plejebolig, der er egnet til to personer.
    Der er et begrænset antal ægtefælleboliger til rådighed.

Visitationskriterier til demensboliger

En borger kan tilbydes en demensbolig, hvis borgeren med demens har en udfordrende adfærd, der ikke kan rummes i en almindelig plejebolig, og hvor adfærden er til svær ulempe eller fare for sig selv eller sine omgivelser.

Det er adfærden og ikke diagnosen, der er bestemmende for, om der skal ske visitation til en demensbolig.

Ønsker du eller din pårørende at søge om en plejebolig eller demensbolig