Patientsikkerhed og tilsynsrapport

Læs mere om patientsikkerhed og find links til Silkeborg Kommunes tilsynsrapporter. Du kan også læse mere om dine klage muligheder, hvis du ikke er tilfreds med den hjælp, du får.

Patientsikkerhed og tilsynsrapport

Er du ikke tilfreds med den bevilgede eller ydede hjælp, du får, bør du først tale med personalet eller lederen på plejehjemmet/plejecentret.

Er du fortsat ikke tilfreds med den løsning, I finder, og ønsker du at klage, kan du klage skriftligt eller mundtligt ved at:

  • kontakte Silkeborg Kommune, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, tlf 89 70 18 52, hvis din klage omhandler afgørelser om personlig pleje eller praktisk hjælp. Sundheds- og Omsorgsafdelingen videreformidler klagen til Ankestyrelsen.
  • kontakte lederen af plejeboligerne, hvis klagen omhandler udførelsen af opgaverne, herunder konkrete driftsforhold og hændelser om manglende udførelse af opgaver. Lederen underretter Sundheds- og Omsorgsafdelingen ved kopi af klagen og kopi af besvarelsen.
  • kontakte Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, tlf. 89 70 18 52, hvis klagen omhandler ledere eller medarbejdere på plejecentret.

Silkeborg Kommunes Plejecentre arbejder systematisk med Patientsikkerhed. Det gør vi blandt andet ved at deltage i projektet ”I sikre hænder”, som er afprøvet og støttet af Sundheds- og Ældreministeriet, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Kommunernes Landsforening.

I sikre hænder er et program i det kommunale sundhedsvæsen, der bygger på arbejdsmetoder fra Forbedringsmodellen. Metoden har potentiale til at sikre borgerne ydelser af høj kvalitet og høj sikkerhed, ved, at forbedre uhensigtsmæssige arbejdsgange og fjerne spild.

Der arbejdes blandt andet systematisk med fokus på 6 indsatser, som samlet skal sikre borgerne en højere grad af sikkerhed, når de modtager Sundhedsydelser fra Silkeborg Kommune:

  1. Forebyggelse af medicinfejl
  2. Forebyggelse af tryksår
  3. Forebyggelse af fald
  4. Forebyggelse af infektioner med særligt fokus på borgere med KAD og mundhygiejniske problemstillinger
  5. Endnu mere borger- og pårørendeinddragelse
  6. Implementering af forbedringsledelse til understøttelse af en forbedringskultur, hvor læring af fejl er en prioritet.

I sikre hænders model for forbedringsarbejdet afspejler principperne i det nationale kvalitetsprogram: få ambitiøse mål, stærkt ledelsesfokus, systematisk inddragelse af borgernes behov, datadrevet forbedringsarbejde og åbenhed om resultater.

Gevinster ved arbejdet med I sikre hænder er, at det øger meningsskabelsen hos den enkelte medarbejder, øger borgersikkerheden og medfører faglig stolthed og arbejdsglæde både blandt medarbejdere og ledere.

Her finder du tilsynsrapporter fra Sundhedsstyrelsens tilsyn og det kommunale tilsyn på Silkeborg Kommunes plejecentre samt Arbejdstilsynets rapporter

Tilsynsrapporter