Midlertidigt ophold

Det er muligt at søge om en midlertidig plads på et plejecenter under forudsætning af nedenstående kriterier.

Visitationskriterier til midlertidige pladser

En midlertidig plads tilbydes til borgere med et midlertidigt behov for pleje, sygepleje, træning og omsorg samt borgere med livstruende sygdom, der har behov for palliation. Med palliation forstås en indsats, der hovedsagelig har fokus på lindring og livskvalitet i borgerens sidste tid.

En midlertidig plads er en bolig, hvor kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i en periode har et særligt behov for hjælp, behandling, støtte, omsorg, genoptræning eller pleje. Ophold på en midlertidig plads er, som navnet antyder, midlertidigt, og borgeren opretholder selvstændig bolig ved siden af. De midlertidige pladser er opdelt i flere kategorier afhængig af borgerens behov. Disse kategorier skitseres nedenfor:

Aflastningspladser på Gødvad 

Som supplement til servicelovens bestemmelse om aflastning i hjemmet tilbydes aflastningspladser til demente borgere eller andre borgere, hvor det vurderes, at et aflastningsophold vil kunne støtte borgeren og dennes pårørende til at kunne forblive i eget hjem. Opholdets varighed aftales ved tildeling.

 Træningspladser på Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter

En træningsplads er en bolig, hvor kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til borgere med komplekse genoptrænings- og/eller rehabiliteringsbehov. Opholdets varighed er en individuel vurdering.

Yderligere informationer om træning og genoptræning

Fleksible demenspladser på Karolinelundcentret

Fleksible demenspladser er boliger, hvor kommunen i helt særlige tilfælde - og efter konkret individuel vurdering - kan tildele borgeren på midlertidigt ophold et permanent ophold i boligen. Boligerne er målrettet gruppen af borgere med en udfordrende adfærd for sig selv eller sine omgivelser, som har behov for en samlet vurdering og koordinering i forhold til, hvilken indsats og tilbud der fremadrettet bedst modsvarer borgerens behov.

Læs mere om Karolinelundcentret

Yderligere informationer om ophold på midlertidige pladser